-1550%20-1500%20Thera%20Akrotiri%20Le%20Pecheur,%20Fresque.jpg
-1550 -1500 Thera Akrotiri Le Pecheur, Fresque