-1550%20-1500%20Thera%20Akrotiri%20Les%20Antilopes,%20Fresque.jpg
-1550 -1500 Thera Akrotiri Les Antilopes, Fresque