-1550%20-1500%20Thera%20Akrotiri,%20le%20Depart%20des%20navires,%20Fresque.jpg
-1550 -1500 Thera Akrotiri, le Depart des navires, Fresque